Page 9 -
P. 9
เมื่อพระราชกิจบนโลกมนุษยของพระองคสิ้นสุดลง พระองคทรงยอมรับการ


ลงโทษโดยการถูกตรึงบนไมกางเขน ถูกผูคนเยาะเยยถากถาง ดูหมิ่นเหยียด
หยามและทรมานกอนที่จะถูกตอกตรึงที่ฝาพระหัตถบนไมกางเขน พระเยซูทรง
เลือกที่จะ สละพระชนมชีพดวยวิธีที่โหดเหี้ยมอยางมหันตก็เพื่อไถ
รวมในความทุกขทรมานที่พระองคทรง
บาปใหแก พวกเราทั้งหลายพระองคทรงอยากใหเรามีสวนไดรับ พระองคทรงถวายพระกายแดพระบิดาบนไมกางเขน
เพื่อเป็นเครื่องบูชาชดเชยความ
ผิดบาปของเรา พระโลหิตของ
พระองคทรงชำระเราใหบริสุทธิ์

จากบาปทั้งปวง เพื่อให
พระบิดายอมรับเราเป็นบุตร
ของพระองค ดังที่พระองค
ทรงยอมรับพระเยซู

เป็นพระบุตร
มัทธิว 26:28, มัทธิว 27:57- 61, โรม 5: 6, โรม 8:3, เอเฟซัส 1:7,
ฮีบรู 2:14 -15, ฮีบรู 9:22, 1 เปโตร 2:24, 1 ยอหน 1:7 4
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14